TRADE MARKETING KLUB

FELHÍVÁSA VERSENYJOGI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁRA

A Trade Marketing Klub (a továbbiakban: KLUB) célja olyan rendszeres klubrendezvények létrehozatala, amelynek keretében az FMCG meghatározó piaci szereplőinek lehetősége nyílik a szakmai kérdések és tapasztalatok összevetésére, a trade marketing elméleti és gyakorlati aktualitásainak megvitatására. A KLUB a trade marketing szereplőinek részvételével megtartott, kizárólag szakmai összejövetel. A szakmaiság fejlesztése, így annak érdekében, hogy a trade marketing megfelelő hangsúlyt és elismerést kapjon a hazai gazdasági életben valamint a képzések terén, a KLUB a klubrendezvényeken kívül szakmai rendezvényekkel és konferenciák szervezésével támogatja tagjait. A KLUB kiemelt szakmai partnere a POPAI Magyarország Egyesület (2000 Szentendre, Petőfi S. u. 1.; Telefon: +36 26 310 684; Fax: +36 26 300 898; e-mail: info@popai.hu). A KLUB rendezvényei nyilvánosak. 

A KLUB kizárólag abban elkötelezett, hogy szakmai tapasztalatok megosztása és információcseréje révén támogassa tagjainak szakmai fejlődését. Az információcserének azonban van egy felső korlátja, ez pedig a mindenkor irányadó versenyjogi szabályok betartásának kötelezettsége. Ennek alapján

1. A KLUB elítél minden olyan hallgatólagos, vagy írásos megállapodást, a résztvevők közötti közvetett, vagy közvetlen információcserét, amely a sérti a gazdasági verseny szabadságát. A verseny szabadságát sérti különösen, de nem kizárólagosan bármilyen áregyeztetés, kereskedelmileg érzékeny információk megosztása, a piac felosztása, az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, és minden olyan nem nyilvános információcsere (a továbbiakban együttesen: üzletileg érzékeny információk), amely akár célját, akár hatását tekintve, alkalmas a versenyjogilag tiltott magatartások tanúsítására.

2. A KLUB kizárólag egy szakmai fórum annak érdekében, hogy célját betöltse, így sem arra, sem pedig annak következményeire nincs ráhatása, ha valamelyik résztvevő képviselője és annak versenytársa között üzletileg érzékeny információk közvetlen cseréje történik. A KLUB abból indul ki, hogy tagjai és résztvevői tisztában vannak a rájuk irányadó belső üzletpolitikai szabályzataikkal, így bármilyen, a tagja, vagy résztvevője részéről tanúsított
versenyjogilag sértő magatartást az egyéni felelősség körébe tartozónak véli megítélni. Amit azonban ennek elkerülése érdekében a KLUB megtehet, és jelen szabályzat által meg is tesz, hogy a rendezvényein jelenlévők figyelmét felhívja a következőkre:

3. A KLUB megtesz minden tőle elvárhatót, hogy üzletileg érzékeny információk sem általa, sem a szervezésben közreműködő partnerei, sem pedig a meghívott vendégelőadók részéről kiadásra, ezáltal nyilvánosságra ne kerüljenek. Azért, hogy a rendezvényeken elhangzott előadások kapcsán átadott szakmai információkat az érintett beépíti-e, illetve hogyan építi be saját üzletpolitikájába, kizárólag az érintett felelős. Amennyiben a klubrendezvény témája a gazdasági környezet elemzése, kizárólag anonim, piackutatás keretében feltárt adatok közlésére kerül sor, amelynek egyetlen célja az objektív és a reális helyzetértékelés, és szigorúan nem célja a versenyhelyzetet lefedő üzleti koncepciók egyéni és egyedi kidolgozása, avagy erre vonatkozó gondolatok, ajánlások, üzleti tippek átadása, amely elősegítené a párhuzamos, versenyjogilag sértő cselekvések piaci megjelenését. 

4. A KLUB a jelen szabályzaton keresztül kifejezetten felhívja tagjainak és a rendezvényein résztvevők figyelmét, hogy rendezvényein a verseny szabadságát sértő magatartások tanúsítása szigorúan tilos. A KLUB nem hatóság, így nem feladata a versenyjogilag sértő magatartások üldözése, ugyanakkor amennyiben ilyet észlel, a jogszabályok által kötelezően előírt feljelentési kötelezettségének eleget tesz.

5. A KLUB a jelen szabályzaton keresztül felhívja továbbá tagjainak és a rendezvényein résztvevők figyelmét, hogy az üzleti etika szabályainak megfelelően járjanak el, és maximálisan tartsák tiszteletben egymás üzleti érdekeit.